Confidentialitatea datelor

Toate informaţiile conţinute în acest site sunt proprietatea Spitalului "SFANTUL ANTON", care îşi rezervã dreptul de a modifica sau revizui conţinutul şi/sau structura site-ului în orice moment şi făra nici o informare prealabilă.

   Informaţiile furnizate şi înregistrate sunt destinate utilizãrii de cãtre operatorul Spitalul "SFANTUL ANTON" şi sunt confidenţiale.

   Accesând site-ul Spitalului "SFANTUL ANTON", acceptaţi, de facto, termenii de utilizare inseraţi dupã cum urmeazã.

   Informaţiile prezentate pe site-ul Spitalului "SFANTUL ANTON" se referă la descrierea activitãţilor şi serviciilor oferite de cãtre instituţia noastrã.  

  Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificatã si completatã si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal, Spitalul "SFANTUL ANTON" are obligatia de a administra în conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de cãtre pacienţi.

Spitalul "SFANTUL ANTON" va păstra confidenţialitatea acestor informaţii.

Conform Legii nr. 677/2001, vã sunt recunoscute următoarele drepturi: (1)dreptul la informare, (2) dreptul de acces la date ,(3)dreptul de intervenţie asupra datelor,(4)dreptul la opoziţie,(5) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, (6)dreptul de a va adresa justiţiei . Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi sã solicitaţi ştergerea datelor.    Orice persoanã are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opozitie poate fi exclus pentru anumite prelucrari prevazute de lege (de ex.: prelucrari efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justitie, securitate socialã). Prin urmare, aceasta menţiune nu poate figura dacã prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoanã are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit si farã nici o justificare, la prelucrarile datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

   Dreptul la confidenţialitatea informaţiilor şi viaţa privată a pacientului este reglementat prin -Legea 46/2003.

- Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul acestuia.

- Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi dă consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.

- În cazul în care informaţiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditaţi, implicaţi în tratamentul pacientului, acordarea consimţământului nu mai este obligatorie.

- Pacientul are acces la datele medicale personale.

   (1) Orice amestec în viaţa privată, familială a pacientului este interzis, cu excepţia cazurilor în care această imixtiune influenţează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate şi numai cu consimţământul pacientului.

   (2) Sunt considerate excepţii cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru sănătatea publică.