Drepturi si obligatii

DREPTURILE PACIENTULUI:

1: Să aleagă furnizorul de servicii medicale, precum și Casa de Asigurări de sănătate la care se asigură, în conditiile prezentei legi și ale contractului-cadru;

2: Să beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare și dispozitive medicale in mod nediscriminatoriu, in conditiile legii.

3. Să beneficieze de servicii de asistenta medicala preventive si de promovare a sanatatii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor.

4. Sa beneficieze de servicii medicale in toate spitalele din tara, inclusiv in spitale aflate in relatie contractuala cu alte case de asigurari de sanatate.

5. Sa beneficieze de servicii medicale de urgenta.

6. Sa beneficieze de tratament fizioterapeutic si de recuperare.

7. Sa fie inscrisi pe lista unui medic de familie suportand cheltuielile de transport daca optiunea este pentru un medic din alta localitate.

8. Sa beneficieze de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu.

9. Sa li se garanteze confidentialitatea privind datele personale, in special in ceea ce priveste diagnosticul si tratamentul.

10. Sa aiba dreptul la informatie in cazul tratamentelor medicale.

11. Sa beneficieze de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in conditiile legii.

OBLIGATIILE PACIENTULUI:

1. Sa se inscrie pe lista unui medic de familie.

2. Sa anunte medicul de familie ori de cate ori apar modificari in starea lor de sanatate sau datele de adresa si identitate.

3. Sa se prezinte la controalele profilactice si periodice stabilite prin contractul-cadru.

4. Sa anunte in termen de 15 zile medicul de familie si casa de asigurari asupra modificarilor referitoare la incadrarea lor intr-o anumita categorie de asigurati.

5. Sa respecte cu strictete tratamentul si indicatiile medicului.

6. Sa aiba o conduita civilizata fata de personalul medico-sanitar.

7. Sa achite contributia datorata fondului si suma reprezentand coplata, in conditiile stabilite prin contractul-cadru.

8. Sa prezinte furnizorilor de servicii medicale, ori de cite ori se solicita, documentele justificative ce atesta calitatea de asigurat.

Drepturi ale pacientului selectate din Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului:

ART. 2: Pacienții au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare și materiale.

ART. 3: Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană, fără nicio discriminare.

ART. 4: Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum și la modul de a le utiliza.

ART. 5(1): Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identității și statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate. (2): Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor și obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării.

ART. 6: Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervențiilor medicale propuse, a riscurilor potențiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului și nerespectării recomandărilor medicale, precum și cu privire la date despre diagnostic și prognostic.

ART. 7: Pacientul are dreptul de a decide dacă mai dorește să fie informat, în cazul în care informațiile prezentate de către medic i-ar cauza suferință.

ART. 8: Informațiile se aduc la cunoștința pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; în cazul în care pacientul nu cunoaște limba română, informațiile i se aduc la cunoștință în limba maternă ori în limba pe care o cunoaște sau, dupa caz, se va căuta o altă formă de comunicare.

ART. 9: Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat și de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său.

ART. 10: Rudele și prietenii pacientului pot fi informați despre evoluția investigațiilor, diagnostic și tratament, cu acordul pacientului.

ART. 11: Pacientul are dreptul de a cere și de a obține o altă opinie medicală.

ART. 12: Pacientul are dreptul să solicite și să primească, la externare, un rezumat scris al investigațiilor, diagnosticului, tratamentului și ingrijirilor acordate pe perioada spitalizării.

ART. 13: Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenție medicală asumându-și, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecințele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.

ART. 14: Când pacientul nu își poate exprima voința, dar este necesară o intervenție medicală de urgență, personalul medical are dreptul să deducă acordul pacientului dintr-o exprimare anterioară a voinței acestuia.

ART. 15: În cazul în care pacientul necesită o intervenție medicală de urgență, consimțământul reprezentantului legal nu mai este necesar.

ART. 16: În cazul în care se cere consimțământul reprezentantului legal, pacientul trebuie să fie implicat în procesul de luare a deciziei atât cât permite capacitatea lui de înțelegere.

ART. 17(1): În cazul în care furnizorii de servicii medicale consideră că intervenția este în interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuză să își dea consimțământul, decizia este declinată unei comisii de arbitraj de specialitate. (2): Comisia de arbitraj este constituită din 3 medici pentru pacienții internați în spitale și din 2 medici pentru pacienții din ambulator.

ART. 18: Consimțământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.

ART. 19: Consimțământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale în învățământul medical clinic și la cercetarea științifică. Nu pot fi folosite pentru cercetare științifică persoanele care nu sunt capabile să își exprime voința, cu excepția obținerii consimțământului de la reprezentantul legal și dacă cercetarea este făcută și în interesul pacientului.

ART. 20: Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără consimțământul său, cu excepția cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului și evitării suspectării unei culpe medicale.

ART. 21: Toate informațiile privind starea pacientului, rezultatele investigațiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidențiale chiar și după decesul acestuia.

ART. 22: Informațiile cu caracter confidențial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul își dă consimțământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.

ART. 23: În cazul în care informațiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditați, implicați în tratamentul pacientului, acordarea consimțământului nu mai este obligatorie.

ART. 24: Pacientul are acces la datele medicale personale.

ART. 25(1): Orice amestec în viața privată, familială a pacientului este interzis, cu excepția cazurilor în care această imixtiune influențează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate și numai cu consimțământul pacientului. (2): Sunt considerate excepții cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru sănătatea publică.

ART. 26: Dreptul femeii la viață prevalează în cazul în care sarcina reprezintă un factor de risc major și imediat pentru viața mamei.

ART. 27: Pacientul are dreptul la informații, educație și servicii necesare dezvoltării unei vieți sexuale normale și sănătății reproducerii, fără nicio discriminare.

ART. 28(1): Dreptul femeii de a hotărî dacă să aibă sau nu copii este garantat, cu excepția cazului prevăzut la art. 26. (2): Pacientul, prin serviciile de sănătate, are dreptul să aleagă cele mai sigure metode privind sănătatea reproducerii. (3): Orice pacient are dreptul la metode de planificare familială eficiente și lipsite de riscuri.

ART. 29(1): În cazul în care furnizorii sunt obligați să recurgă la selectarea pacienților pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile în număr limitat, selectarea se face numai pe baza criteriilor medicale.

ART. 30(1): Intervențiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacă există condițiile de dotare necesare și personal acreditat. ART. 31: Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate.

ART. 32: Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material și de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, în măsura posibilităților, mediul de îngrijire și tratament va fi creat cât mai asemănător celui familial.

ART. 33: Pacientul internat are dreptul și la servicii medicale acordate de către un medic acreditat din afara spitalului.

ART. 34(1): Personalul medical sau nemedical din unitățile sanitare nu are dreptul să supună pacientul niciunei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta să îl recompenseze altfel decât prevăd reglementările de plată legale din cadrul unității respective.

ART. 35(1): Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue, până la ameliorarea stării sale de sănătate sau până la vindecare. Pacientul este încurajat, de asemenea, să sesizeze Consiliul de Etică al spitalului pentru orice faptă de corupție sau încălcări ale eticii medicale (ex. atitudine lipsită de profesionalism, lipsa consimțământului informat al pacientului).

Conform art. 219 din Legea Nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, asigurații au următoarele obligații:

a) Să respecte cu stricteţe tratamentul și indicaţiile medicului;

b) Să aibă o conduită civilizată faţă de personalul medico-sanitar;

c) Să achite contribuţia datorată fondului și suma reprezentând coplata/contribuția personală, in condiţiile legii;

d) Să prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative care atestă calitatea de asigurat, definite la art. 212 alin. (1).

Persoanele care nu fac dovada calitatii de asigurat beneficiaza de urmatoarele servicii medicale, in conditiile art. 223 din Legeanr. 95 / 2006, in cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul-cadru:

  1. urgentele medico-chirurgicale;
  2. bolile cu potential endemo-epidemic;
  3. bolile prevazute in Programul national de imunizari;
  4. monitorizarea evolutiei sarcinii si a lauzei;
  5. servicii de planificare familiala